Privatlivspolitik for Fotograf Kenneth Rasmussen

Senest rediveret 2. maj 2019

Fotograf Kenneth Rasmussens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Fotograf Kenneth Rasmussen er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:
Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og profilnavne på evt. sociale medier, samt portrætbilleder

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Formålene:

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i de tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andre formål, end der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Vi indhenter samtykke i forbindelse med brug af portrætbilleder på vores hjemmeside, facebookside, sociale medier samt markedsføring.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
Der kan ske videregivelse af dine personoplysninger i de tilfælde vi benytter os af underleverandører.
Vi kan videregive dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere i forbindelse med opkrævning af faktura og andre udeståender.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.
Vi opbevarer dog oplysninger på kunder til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Vi forbeholder os retten til at opbevare billeder indtil beskyttelsen jf. Oprethavsloven bortfalder.
Billeder som der ikke er indgået aftale om og som vi vurdere ikke har en værdi for firmaet slettes løbende efter 60-120 dage, undtaget herfra er billeder, som er leveret digitalt.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.